Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti.

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.
Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch, službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo
ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky
alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na: info@M1.sk

OBSAH

• Kto je správca vašich osobných údajov?
• Aké vaše osobné údaje spracúvame?
• Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
• Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
• Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
• Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
• Kto sú naši obchodní partneri?
• Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
• Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
• Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám
pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše
potreby.
• Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
• Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
• Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,
zamestnaní,počte detí.
• Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti,
informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám
vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
• Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami,
napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
• Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu
zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo
pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
• ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
• automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
• prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky
produktov a služieb nemôžeme poskytovať.